Sytuacja zdrowotna (COVID 19) Dowiedz się więcej

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

            1. Postanowienia ogólne

 Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Peugeot Polska”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.peugeot.pl oraz www.peugeot.com.pl (dalej także „Serwis”).

             2Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 Peugeot Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez Peugeot Polska, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:

 - udzielanie informacji na temat oferty Peugeot Polska wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie,

 - kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Peugeot – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Peugeot Polska,

 - udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

             3Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 3.1 Wymagania techniczne

 Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

 3.1.1. połączenie z siecią Internet

 3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.

 3.2 Pozostałe warunki

 Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Peugeot Polska, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

             4Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:

 - akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza,

 - podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.

 4.2. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

 4.3. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

             5Procedura reklamacyjna

 5.1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Peugeot Polska za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres privacyrights-peugeot@mpsa.com lub pocztą tradycyjną na adres: Peugeot Polska Sp. z o.o., Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa.

 5.2. W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

 5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Peugeot Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 5.4. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

             6Postanowienia końcowe

 6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

 6.2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

            1. Postanowienia ogólne

 Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Peugeot Polska”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.peugeot.pl oraz www.peugeot.com.pl (dalej także „Serwis”).

             2Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 Peugeot Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez Peugeot Polska, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:

 - udzielanie informacji na temat oferty Peugeot Polska wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie,

 - kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Peugeot – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Peugeot Polska,

 - udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

             3Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 3.1 Wymagania techniczne

 Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

 3.1.1. połączenie z siecią Internet

 3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.

 3.2 Pozostałe warunki

 Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Peugeot Polska, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

             4Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:

 - akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza,

 - podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.

 4.2. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

 4.3. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

             5Procedura reklamacyjna

 5.1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Peugeot Polska za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres privacyrights-peugeot@mpsa.com lub pocztą tradycyjną na adres: Peugeot Polska Sp. z o.o., Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa.

 5.2. W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

 5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Peugeot Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 5.4. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

             6Postanowienia końcowe

 6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

 6.2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.