SKIP TO CONTENT
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROJEKTOWANIE

INNOWACYJNOŚĆ I CZYSTE TECHNOLOGIE


Od etapu projektowania po wycofanie pojazdu z eksploatacji, zespoły PEUGEOT dokładają wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ pojazdów na środowisko. Oprócz zgodności z normami ochrony środowiska, PEUGEOT chce wytyczać kierunki rozwoju zrównoważonej mobilności i przeznacza istotne środki na zmniejszanie śladu ekologicznego samochodów.

TECHNOLOGIE OBNIŻANIA ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI CO2

PEUGEOT prowadzi prace nad optymalizacją benzynowych i wysokoprężnych zespołów napędowych (łącznie z upowszechnianiem systemu Stop&Start).

Technologia Hybrid4 umożliwia połączenie silników wysokoprężnych HDi z napędem elektrycznym.


PEUGEOT iOn, najnowszy PEUGEOT e-208 i najnowszy PEUGEOT e-2008 są samochodami w 100% elektrycznymi, zgodnymi z ideą ekoodpowiedzialnego transportu miejskiego.


MATERIAŁY PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Grupa Stellantis dąży do umocnienia pozycji lidera w tej dziedzinie, tak aby średni udział materiałów przyjaznych środowisku w masie samochodów wynosił 30% (materiały do wtórnego wykorzystania, polimery wytwarzane z surowców przyjaznych środowisku itd.). Oczywiście dobór nowych materiałów jest zgodny z wymaganiami w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

Grupa Stellantis kładzie szczególny nacisk na wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku do produkcji polimerów. Chodzi konkretnie o tworzywa pochodzące z recyklingu, włókna naturalne i biomateriały (polimery pozyskiwane ze źródeł odnawialnych). Ich wykorzystanie pozwala zmniejszyć udział tworzyw z surowców kopalnych i sprzyja rozwojowi sieci firm zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych.


PROJEKTOWANIE ZGODNE Z WYMOGAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

PROJEKTOWANIE ZGODNE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jeśli chodzi o rozwój produktów, strategia PEUGEOT w zakresie recyklingu zbudowana jest wokół dwóch głównych kierunków działania:

 • Projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
 • Opracowywanie i wdrażanie cykli materiałowych w ramach produkcji pojazdów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKTEM:

Etap opracowywania:

 • Oceny cyklu życia
 • Dobór materiałów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju


Etap produkcji:

 • Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu


Etap eksploatacji:

 • Eliminacja w punktach sprzedaży i serwisach (gospodarka odpadami)
 • Części zamienne


Ocena wartości:

 •  Ocena wartości pojazdu
 •  Oczyszczanie z substancji szkodliwych i obróbka wstępna
 • Dyrektywa europejska w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji


Aby zagwarantować, że wszystkie produkty PEUGEOT spełniają kryteria, jakie sobie wyznaczyliśmy w zakresie recyklingu, wszystkie zespoły projektowe PEUGEOT muszą postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi recyklingu i odzysku pojazdów.


Przyjęte zasady postępowania pozwalają również naszym inżynierom ocenić, na ile prosty będzie recykling części i komponentów samochodów po ich wycofaniu z eksploatacji.


 

PROJEKTOWANIE ZGODNE Z WYMOGAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Dobór materiałów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
 •  Oczyszczanie z substancji szkodliwych
 • Obróbka wstępna


PEUGEOT już od pewnego czasu stosuje materiały pochodzące z recyklingu, zwane również „produktami z recyklingu”, a stopień ich wykorzystania w produkcji samochodów stale rośnie. Grupa dokłada ciągłych starań, aby wywiązać się z podjętych zobowiązań produkowania samochodów zawierających 30% materiałów pochodzących z recyklingu i biomateriałów. Z technicznego punktu widzenia poczyniono znaczne wysiłki w celu zwiększenia udziału materiałów pochodzących z recyklingu.


Produkty pochodzące z recyklingu muszą spełniać te same wymagania techniczne co produkty z pierwotnych surowców. Materiały z recyklingu mają pierwszeństwo wszędzie tam, gdzie nie powodują wzrostu ceny danej części. Jakość tych materiałów nie jest w żadnym stopniu niższa. Nasi specjaliści do spraw recyklingu dokładają wszelkich starań, aby ich estetyka oraz odporność mechaniczna i termiczna pozostawała na najwyższym poziomie, zgodnie z przyjętymi normami.


Jakość materiałów pochodzących z recyklingu jest obecnie na tyle wysoka, że mogą być stosowane zarówno w niewidocznych jak i widocznych częściach samochodów PEUGEOT.

PRODUKCJA

CERTYFIKAT ISO 14001

Obecnie wszystkie nasze zakłady produkcyjne posiadają certyfikat ISO 14001. Norma, wprowadzona w 1996 roku, narzuca zakładom produkcyjnym obowiązek wprowadzenia środków monitorowania, kontroli i pomiaru wpływu procesów technologicznych na środowisko. Certyfikat ten nakłada na całą załogę zakładu obowiązek ustawicznego doskonalenia poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska.


GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

Sieć PEUGEOT zobowiązuje się działać w oparciu o trzy poniższe kryteria zarządzania środowiskowego:

 • Sortowanie i zbiórka, przez autoryzowane firmy, odpadów powstających w naszej sieci warsztatów w trakcie napraw i przeglądów pojazdów.
 •  Zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi.
 • Pełna identyfikowalność odpadów z pojazdów aż do ich recyklingu.
 • Sortowanie i zbiórka odpadów powstających w naszej sieci warsztatów w trakcie napraw i przeglądów pojazdów odbywa się zgodnie z metodami zarządzania produktami marki wycofanymi z eksploatacji.


WYMIANA STANDARDOWA – ROZWIĄZANIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Potrzebujesz wymienić część w swoim PEUGEOT? Możesz przyczynić się do zmniejszenia oddziaływania na środowisko decydując się na część zamienną w tzw. wymianie standardowej. Polega ona na stosowaniu wymontowywanych z samochodów PEUGEOT zużytych części, poddawanych następnie bardzo rygorystycznemu procesowi regeneracji. Części te są objęte gwarancją producenta, identyczną jak dla fabrycznie nowych części.

EKONOMICZNE I PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE

Przedłuż życie swojemu PEUGEOT i za niewielką cenę, dostosowaną do wieku Twojego samochodu, upewnij się, czy jest nadal w idealnym stanie technicznym.

W ten sposób włączysz się w działania, jakie podejmujemy na rzecz ochrony środowiska, recyklingu i ograniczania odpadów motoryzacyjnych.

POSTĘPOWANIE Z PRODUKTAMI WYCOFANYMI Z EKSPLOATACJI RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

Kilka lat temu PEUGEOT nawiązał współpracę partnerską z autoryzowanymi firmami specjalizującymi się w zbiórce, demontażu i przetwarzaniu wycofanych z eksploatacji pojazdów różnych marek w sposób maksymalnie przyjazny dla środowiska. Celem jest osiągnięcie stopnia odzysku w wysokości 95% masy pojazdu z wtórnym wykorzystaniem części i recyklingiem materiałów na poziomie minimum 85%.


ZWROT PEUGEOT WYCOFANEGO Z EKSPLOATACJI

Przekazanie

Ostatni właściciel przekazuje samochód wycofany z eksploatacji do jednego z naszych partnerskich zakładów recyklingu pojazdów. Po sprawdzeniu samochodu nasz partner wydaje zaświadczenie o kasacji.

Oczyszczanie z substancji szkodliwych i obróbka wstępna

W pierwszej kolejności wymontowywany jest akumulator i neutralizowane są poduszki powietrzne. Zakład partnerski odbioru samochodów wycofanych z eksploatacji przystępuje następnie do usunięcia z pojazdu wszelkich substancji palnych i płynów. Usuwany jest olej silnikowy, olej przekładniowy, płyn hamulcowy, płyn chłodzący i płyn z układu klimatyzacji.

Demontaż

W kolejnym etapie przeprowadzany jest demontaż elementów i układów w celu ich sprzedaży na rynku wtórnym lub poddania regeneracji w celu ponownego wykorzystania. Jeśli jest to ekonomicznie uzasadnione, materiały takie jak tworzywa sztuczne i szkło są usuwane w celu recyklingu.

Miejsce składowania

Materiały stanowiące zagrożenie dla środowiska są zbierane i odsyłane do firm specjalizujących się w ich przetwarzaniu w celu recyklingu lub neutralizacji. 


Rozdrabniacz

Nadwozia po wstępnej obróbce są kierowane do rozdrabniacza, w którym następuje rozdzielenie poszczególnych materiałów oraz ich sortowanie w celu recyklingu lub odzysku.

Technologie po procesie rozdrabniania

Uzyskany w rozdrabniaczu materiał jest następnie poddawany dalszej obróbce różnymi technologiami (separacja magnetyczna, prądami Foucaulta, przez flotację) w celu odzyskania materiałów, które będzie można następnie wykorzystać jako surowce wtórne.

Recykling/odzyskiwanie/wywóz na wysypisko

Frakcje materiałów powstałe w rozdrabniaczu i odzyskane dzięki technologiom wykorzystywanym po procesie rozdrabniania mogą zostać wtórnie wykorzystane (na przykład zastępując węgiel w wielkich piecach lub do suszenia szlamów z oczyszczalni) bądź też użyte w przemyśle cementowym. Technologie te umożliwiają ponowne użycie lub odzysk 95% masy samochodu i znacząco zmniejszają ilość odpadów odprowadzanych na wysypiska.

SIEĆ STACJI DEMONTAŻU – ODDAJ SWÓJ SAMOCHÓD PEUGEOT DO RECYKLINGU

Od zawsze robiliśmy wszystko, co w naszej mocy dla poszanowania środowiska, jednak dzisiaj recykling nie jest już tylko wyborem: to wymóg przepisów krajowych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tak określona procedura recyklingu wymaga od producentów zmniejszenia ilości odpadów powstających w procesie produkcji samochodów i po ich wycofaniu z eksploatacji.

Właściciele samochodów marki PEUGEOT mogą skontaktować się z przedstawicielami PEUGEOT w celu ich zwrotu po zakończeniu eksploatacji.  Usługa jest nieodpłatna, jeśli spełnione zostaną określone warunki (patrz poniżej).

Chcemy mieć pewność, że Twój samochód wycofany z eksploatacji zostanie poddany recyklingowi zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.  Dlatego dbamy o to, aby wszystkie nasze zakłady przyjmujące samochody wycofane z eksploatacji spełniały wymogi prawne i działały zgodnie z przepisami dotyczącymi pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wszystkie nasze zakłady partnerskie przyjmujące samochody wycofane z eksploatacji, stosowane procesy i cała dokumentacja dotycząca strumieni materiałów wchodzących i wychodzących są również objęte kontrolą naszych ekspertów od recyklingu.

Bezkosztowy zwrot twojego PEUGEOT wycofanego z eksploatacji jest możliwy wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:

 • W samochodzie nie brakuje żadnych istotnych części i komponentów
 • Samochód nie zawiera odpadów innych niż motoryzacyjne
 • Samochód posiada maksimum 9 miejsc lub jest lekkim pojazdem dostawczym o maksymalnej masie 3,5 tony
 • W ostatniej fazie eksploatacji samochód był zarejestrowany na terenie UE
 • Dokumenty fabryczne zostały dostarczone wraz z samochodem.

Dostarcz wycofany z eksploatacji samochód do dowolnego naszego zakładu partnerskiego przyjmującego samochody wycofane z eksploatacji, który wyda zaświadczenie o jego kasacji oraz dokumenty niezbędne do jego wyrejestrowania. W ten sposób zyskujesz pewność, że Twój stary samochód zostanie poddany kasacji w sposób przyjazny dla środowiska.