Sytuacja zdrowotna (COVID 19) Dowiedz się więcej

NOTA PRAWNA

            1. Peugeot Polska

 Warunki korzystania z serwisu internetowego www.peugeot.pl

Poniżej zamieszczone są ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego www.peugeot.pl, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny www.peugeot.pl oraz www.peugeot.com.pl.

Podmiotem prowadzącym niniejszy serwis internetowy jest Peugeot Polska Sp. z o.o. (dalej także: „Peugeot Polska”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206 , 02-219 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy) pod nr KRS 0000036535. Nr NIP 526-021-19-89, wysokość kapitału zakładowego spółki: 15 600 000 zł.

Niniejszy serwis internetowy prowadzony jest na prywatne potrzeby użytkowników. Użytkownicy uprawnieni są do pobierania materiałów prezentowanych w serwisie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy to materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, zachowania w nich wszystkich informacji o prawach autorskich lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Peugeot Polska na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości serwisu do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zarówno tekstów i zdjęć udostępnionych w serwisie.

             2. Znaki towarowe i prawa autorskie

 Logotyp i nazwa Peugeot oraz pozostałe nazwy i znaki słowne oraz graficzne prezentowane w serwisie są zarejestrowanymi znakami towarowymi Automobiles Peugeot SA lub Peugeot Polska Sp. z o.o. Wszystkie znaki towarowe i materiały udostępnione w niniejszym serwisie, są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody Peugeot Polska i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

            3. Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

Peugeot Polska odpowiada za treść oraz funkcjonowanie niniejszego serwisu. Odnośniki (linki) do stron zewnętrznych umieszczone zostały w niniejszym serwisie dla wygody jego użytkowników. Peugeot Polska nie może jednak ponosić odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie.

            4. Dane osobowe

Jest Pani/Pan użytkownikiem serwisu peugeot.pl lub innego serwisu internetowego prowadzonego przez Peugeot Polska sp. z o.o. (w dalszej części dokumentu w odniesieniu do „Użytkownika” będziemy zwracać się „Pan/Pani”),

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Pani/Pana, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym w dalszej części dokumentu także jako „RODO”), o warunkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez spółkę Peugeot Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa (www.peugeot.pl) ponieważ wskazany powyżej serwis internetowy (zwany w dalszej części dokumentu także jako “Serwis”) za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub rejestracyjnych będzie gromadzić i przesyłać informacje, które mogą być uważane za dane osobowe na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w szczególności w sytuacji, kiedy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytania czy też świadczenia innych dodatkowych usług dostępnych na stronach internetowych Serwisu, szerzej opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu. W przypadku, gdy Serwis przewiduje możliwość założenia konta dla Użytkownika, podanie danych będzie warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy rejestracji konta. 

a. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i jakie są podstawy prawne dla takich działań?

 

Cele, dla których możemy gromadzić informacje są następujące:

Podstawa prawna dla takich działań:

 

przedstawienie Pani/ Panu oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących  interesującego Panią/ Pana produktu lub usługi,

Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

umówienie Pani/ Pana na jazdę próbną lub wizytę w serwisie,

Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

utworzenie konta w Serwisie i korzystanie z jego funkcjonalności,

Niezbędność dla świadczenia usług na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Nami, jeżeli dokonała Pani/Pan rejestracji w celu korzystania z tych usług (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na konieczności zapewnienia komunikacji z użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

przygotowanie i przedstawienie Pani/ Panu wyceny lub oferty odkupu Pani/ Pana samochodu,

Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem  umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

aby przesyłać Pani/Panu, informacje o naszych ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach (newslettery i inne publikacje) oraz prowadzić inne formy marketingu bezpośredniego takie jak badania satysfakcji klienta,  

 

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług.

Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS, email czy kontakt telefoniczny mogą wymagać uzyskania od Pani/ Pana dodatkowej zgody.

udzielenie odpowiedzi na Pani/ Pana pytania dotyczące oferowanych przez Spółkę produktów lub świadczonych usług,

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dostarczaniu użytkownikom Serwisów informacji na temat oferowanych przez Spółkę produktów i świadczonych usług

 

Aby obsługiwać Pani/Pana reklamacje,

Niezbędność do realizacji usług związanych z reklamacjami wykonywanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną oraz zapewnianie zadowolenia klientów i właściwych działań kontynuacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

umożliwienie Pani/Panu podzielenia się opinią na temat samochodu lub punktu sprzedaży,

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oceny jakości jego produktów i usług  i przewidywaniu potrzeb klientów, zapewnieniu ich zadowolenia i opracowywania nowych funkcji zgodnie z potrzebami klientów,

 
b. Kim są odbiorcy danych?

Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. W zależności od celów przetwarzania będą to następujące grupy odbiorców:

 

Kategorie odbiorców

1

Autoryzowana sieć sprzedaży samochodów nowych (dealerzy) i serwisu 

2

Podmioty należące do tej samej grupy co Spółka, zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub przez Spółkę, w tym spółka macierzysta Automobiles Peugeot S.A.

3

Inne podmioty zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Panią/Pana lub przez Spółkę

4

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

 
c. Czy Pani/Pana dane osobowe są przekazywane poza granice UE?

Spółka może stanąć przed koniecznością przekazania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych są zabezpieczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

Aby otrzymać egzemplarz zastosowanego mechanizmu transferowego, należy wysłać stosowny email na adres : dane.osobowe@peugeot.com.pl

d. Przez jaki okres czasu dane osobowe są przechowywane?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę w bazach danych Serwisu uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

- dane zgromadzone dla określonego celu przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania takich danych, zdefiniowany w punkcie 1 powyżej, tj. przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przez okres utrzymywania z Panią/Panem relacji handlowych;

- Pani/Pana dane będą następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Spółce oraz w stosunku do Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;

- następnie Pani/Pana dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.

e. Jakie są Pani/Pana prawa i jak można z nich korzystać?

Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązującym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Pani/Pana zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres e-mail: dane.osobowe@peugeot.com.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 1 powyżej), ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu.

Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez Rozporządzenie o Ochronie Danych.

Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: Peugeot Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Krakowskiej 206, 02-219 lub drogą email: dane.osobowe@peugeot.com.pl.

Może Pani/Pan również skorzystać ze swojego prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

            5. Ograniczenie odpowiedzialności

 Użytkowanie niniejszego serwisu internetowego, prawa przysługujące jego użytkownikom, a także odpowiedzialność Peugeot Polska z nimi związana poddane są przepisom prawa polskiego.

 Zawartość witryn internetowych Peugeot Polska ma charakter wyłącznie informacyjny. Podane ceny towarów i usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W celu ustalenia ceny wybranego towaru lub usługi prosimy o skontaktowanie się lub wizytę w najbliższym Autoryzowanym Salonie Peugeot.

 Ze względu na możliwości techniczne wiernego przedstawiania obrazów oraz różność technik i materiałów, pomimo najlepszych starań, wygląd produktów prezentowanych na stronach internetowych może się różnić od rzeczywistego. Pojazdy, a także inne towary oraz usługi prezentowane w serwisie mogą być niedostępne w niektórych punktach sprzedaży, a ich charakterystyki oraz wyposażenie mogą ulegać zmianie. Ponadto mogą one być wycofywane z obrotu, a Peugeot Polska dołoży najwyższej staranności do bieżącego informowania o tych okolicznościach przy aktualizowaniu zawartości niniejszego serwisu. Informacje podane w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią zapewnienia o towarze lub jego opisu ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

            6. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

            1. Postanowienia ogólne

 Peugeot Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Peugeot Polska”), stosownie do treści art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), wprowadza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej także: „Regulamin”) na potrzeby usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego składającego się ze stron i podstron umieszczonych pod adresem domeny www.peugeot.pl oraz www.peugeot.com.pl (dalej także „Serwis”).

             2Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 Peugeot Polska świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na bezpłatnym udostępnianiu informacji dotyczących pojazdów, a także innych towarów i usług oferowanych przez Peugeot Polska, w szczególności następujących materiałów udostępnianych na indywidualne żądanie usługobiorcy:

 - udzielanie informacji na temat oferty Peugeot Polska wskutek wysłania przez usługobiorcę zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz znajdujący się w Serwisie,

 - kontaktowanie usługobiorcy z Autoryzowanym Salonem Peugeot – wybranym bezpośrednio przez usługobiorcę lub przez Peugeot Polska,

 - udzielanie odpowiedzi na inne pytania zadane przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza znajdującego się w Serwisie.

             3Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 3.1 Wymagania techniczne

 Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska w ramach niniejszego Serwisu niezbędny jest sprzęt oraz oprogramowanie o następujących właściwościach:

 3.1.1. połączenie z siecią Internet

 3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.

 3.2 Pozostałe warunki

 Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę do systemu teleinformatycznego Peugeot Polska, niezależnie od sposobu komunikacji, treści o charakterze bezprawnym.

             4Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 4.1 Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu uwarunkowane jest:

 - akceptacją niniejszego regulaminu przez usługobiorcę, którą potwierdza on zaznaczając odpowiednie pole przed skorzystaniem ze stosownego formularza,

 - podaniem danych osobowych niezbędnych do świadczenia żądanej usługi.

 4.2. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia żądania dostarczenia usługi po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4.1.

 4.3. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionej usługi poprzez aktywację podanego w zwrotnej wiadomości przesłanej na podany przez usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

             5Procedura reklamacyjna

 5.1. Jeżeli w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Peugeot Polska za pośrednictwem niniejszego Serwisu wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprawidłowości usługobiorca może w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyn złożyć reklamację przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing-polska@peugeot.com lub pocztą tradycyjną na adres: Peugeot Polska Sp. z o.o., Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa.

 5.2. W reklamacji usługobiorca zobowiązany jest podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny zostać złożone w języku polskim.

 5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Peugeot Polska niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 5.4. O sposobie i wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w sposób, w jaki reklamację wniosła – na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej.

             6Postanowienia końcowe

 6.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.

 6.2. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Peugeot Polska rozpatrywane będą przez właściwe sądy powszechne.